Hóc môn


Stt Tên sản phẩm Thành phần Quy cách Hình
1

DEXON

dạng tiêm

DEI Dexamethasone-21-Phosphate Sodium……….  1mg/ml 100ml DEXON
2

SHINCORT

dạng tiêm

SCI Triamcinolone Acetonide……….  2mg/ml                   100ml SHINCORT
3

KISTOCIN

dạng tiêm

KI Oxytocin synthetic……….  10 UI/ml                           10ml KISTOCIN
4

LOVER

dạng tiêm

LVI Chorionic gonadotrophin……….  250 UI/ml                  

Oestradiol benzoate……….  1mg/ml                            

2ml LOVERLast Updated: Tháng Bảy 26, 2016