Thuoác khaùng sinh


Stt Tên sản phẩm Thành phần Quy cách Hình
1

Amoxin-5

Powder

AMP Amoxicilline………. 500mg/g 100gm

1kg

 Amoxin-5
2

Eryton

Powder

ERP Erythromycine………. 300mg/g 1kg  Eryton
3

Wellcom

Powder

WLP Sulfadimethoxine………. 400mg/g

Trimethoprim………. 80mg/g

100gm

1kg

 Wellcom
4

Oxytet

Powder

OXP Oxytetracycline HCl………. 200mg/g 1kg  Oxytet
5

Oxytet 60%

Powder

OXP6 Oxytetracycline HCl………. 600mg/g 100gm

1kg

 Oxytet60Last Updated: Tháng Bảy 26, 2016